Ce site a été optimisé pour des navigateurs récents !

Pour bénéficier d'un meilleur confort de navigation, nous vous recommandons de mettre à jour votre navigateur.

Vous pouvez télécharger les dernières versions de navigateurs en suivant les liens ci-dessous

ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Onze offertes zijn slechts geldig gedurende een periode van 3 maanden vanaf de datum van verzending en onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant onze algemene voorwaarden aanvaardt. Onze prijzen zijn altijd vermeld exclusief BTW en de hoeveelheden zijn onder voorbehoud uitgezonderd indien uitdrukkelijk anders vermeld. Elke bestelling of contract wordt pas definitief na schriftelijke aanvaarding van onzentwege. Behoudens tegenstrijdige bepaling zijn onze facturen contant betaalbaar. Alle sommen die niet betaald zijn op hun vervaldag zullen, zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, de eisbaarheid als gevolg hebben van een interest van 7 % per jaar en conventioneel en forfaitair verhoogd worden van 15 % met een minimum van 125 EUR.

 

  • Onze onderneming is niet verantwoordelijk voor fouten en omissies in de lastenboeken, noch gehouden door de inhoud van de lastenboeken, en om alle onduidelijkheid te verhinderen bij bestelling is er overeengekomen dat onze prijzen zich beperken tot de posten die duidelijk omschreven zijn in onze bijzondere en algemene voorwaarden van onze bestekken, offertes en bevestigingen van bestellingen, zijnde goed begrepen dat elk bijkomend werk op aanvraag en volgens technische noodzaak ten laste valt van de opdrachtgever, en dit mits toeslag op de prijs. Onze werken zijn uitgevoerd op draagvloeren die voorafgaandelijk aangepast zijn aan de voorziene belastingen, en ook op vooraf gekuiste en propere oppervlakten, op aanhoudend peil en vaste punten, zonder hindernissen en moeilijkheden, met nodige bekisting in de omtrek en ter hoogte van hindernissen, met ter hoogte van de deuren een geplaatst hoekijzer op afgewerkt peil, een specifieke brandvertragende tussendorpel en/of gelijk welk ander gepast dispositief, die als vast niveau punt zal dienen voor de afwerking van de vloer: alle onvoorziene en bijkomende werken die voortvloeien uit een gebrek aan afwerking en voorafgaande voorbereiding, de onvolmaaktheden van de draagvloer en de ruwbouw van het gebouw, drogen en vocht, oppervlakten met onvoldoende vlakheid, onvoldoende schaven onder deuren, bekistingen en bescherming, alle vereiste diktelast, oppervlaktes waar de referentie peilen per verdiep en per lokaal verschillen, maken geen deel uit van onze uitvoeringsprijzen en zullen bijkomend in rekening gebracht worden als bijvoegsel indien technisch noodzakelijk en dit geval per geval. Het is dus erg belangrijk ten tijde van de bestelling om onze aanbevelingen na te volgen overeenkomstig hier ons artikel 4 van onze algemene voorwaarden, onze commerciële dienst kan de technische informatie bezorgen op gewoon verzoek alsook de eenheids- en/of forfaitaire prijzen die betrekking hebben met die specifieke bijvoegsels die geen deel uit maken van onze bestekken, offertes en bevestigingen van bestellingen.

 

  • Wij behouden ons het recht voor onze producten te leveren en onze werken uit te voeren in de kleuren die het beste diegene benaderen die besteld zijn. De normale gevolgen inherent aan vervorming door krimp op cementgebonden vloeren kunnen ons niet ten laste worden gelegd, noch eventuele kleurschakering. Onze cementgebonden bedrijfsvloeren worden uitgevoerd in overeenstemming met de leidraad voor de goede uitvoering van het W.T.C.B., technische voorlichting n° 204 (juni 1997). Bij gebrek aan gegevens is de vlakheid 9 mm op de regel van 2 m. De dekvloeren worden uitgevoerd in overeenstemming met de technische voorlichtingen n° 189 (september 1993), 193 (september 1994) en 179 (1ste trimester 1990) van het W.T.C.B. Bij gebrek aan aanduidingen nopens de vlakheidklasse en het vloerbedekkingstype, wordt vlakheidklasse 2 geëist (zijnde 4 mm op de lat van 2 m) en klasse 3 wordt voor zones dichtbij hindernissen gereserveerd (zijnde 6 mm op de lat van 2 m). De eventueel bijkomende esthetische afwerking van onze cementgebonden bedrijfsvloeren, zie bv. met een coating of een harsgebonden toplaag, zie het onderhoud en het aanbrengen van een beschermingsproduct maken geen deel uit van onze werken, zijn ten laste van de opdrachtgever, dit bijkomend werk is in gemeen overleg overeen te komen. Met onze standaard mortelsamenstelling voor dekvloeren bereikt men na 28 dagen een druksterkte van minstens 8 N/mm² en een weerstand aan de inslagdiepte bij de ponsproef te meten bij middel van de vooropgestelde test W.T.C.B., alle andere hogere mechanische eigenschappen met specifieke mortels die verschillen van een leverancier naar de andere, zie technische fiches van de fabrikanten, zijn in gemeen overleg overeen te komen en tegen betaling van een meerprijs. Belangrijke opmerking: onze werken zijn niet meer uitgevoerd volgens de STS 44 (november 1975), document die melding maakt van oude normen die niet meer van toepassing zijn, die definitief voorbijgestreefd is en vervangen door de TV 189, 193, 204 en 216 van het W.T.C.B.

 

  • De te stellen eisen zijn ten laste van de opdrachtgever en onze onderneming is niet verantwoordelijk voor verzuim van nauwkeurigheid bij bestelling, er bestaan technische voorlichtingen van het W.T.C.B. die men moet raadplegen voor de bestelling zie : n° 189, pagina’s 67 tot 69 n° 204, pagina’s 50 tot 52 – n° 216, pagina’s 38 tot 40 – memorandums voor de keuze van een dekvloer, cementgebonden bedrijfsvloer en een harsgebonden vloer. Memorandums die geval per geval te vervolledigen zijn met de technische specificaties van de leveranciers en fabrikanten van bouwstoffen.

 

  • Onze onderneming belast met de afwerking van deklvoeren, cementgebonden bedrijfsvloeren en harsgebonden vloeren, draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de verborgen gebreken en onvolmaaktheden van de ruwbouw, voor het ontwerp en stabiliteit van het gebouw, voor de draagvloeren van de ruwbouw in beton en/of welfsels, draagvloeren in niet industriële gebouwen, waarvoor de 10-jarige waarborg ten laste is van de aannemer belast met de ruwbouw, werken die moeten overeenstemmen aan de TV 223 (maart 2002) van het W.T.C.B., de NBN B 15-002 en het ontwerp van de architect en/of het studiebureau. Vanaf het ogenblik dat men tot bijkomende afwerking van de dekvloer overgaat, plaatsen van linoleum, tapijt, tegels, houten parket, enz., zonder geen enkele opmerking te maken heeft dit gelijke waarde van definitieve oplevering van onze dekvloerwerken, dit impliceert onmiddellijk de aanvaarding van lichte zichtbare en verborgen gebreken, zijnde lichte gebreken die een ervaren vaklui visueel en ook bij middel van een aangepaste controle kan opsporen, wij noemen en dit is niet beperkend de proeven om het vochtgehalte in de deklvloer op te meten, rekening te houden met de hydraulische krimp, de opwelving, de krimpscheuren, het lichte inzakken van de vloer met de isolatie, enz., verschijnselen die eigen zijn aan dekvloeren op basis van cement en die zich in het algemeen stabiliseren na twee opeenvolgende jaren. Uitgezonderd het voorgaande, is er voor alle andere gevallen, en in afwijking van wat bepaald is onder artikel 7 voor wat betreft de termijn om klacht in te dienen, een waarborg toegekend voor lichte verborgen gebreken gedurende maximum 1 jaar vanaf de factuurdatum. Alle schade berokkend door derden aan onze dekvloeren en ook onze industrievloeren, die voortvloeien uit een ongeschikt gebruik en/of door gebrek aan bescherming, gebrek aan afwerking en/of regelmatig aangepast onderhoud, na uitvoering van onze werken, vallen ten laste van de opdrachtgever en/of van de derde die verantwoordelijk is voor de omissie en/of de schade.

 

  • Het berust op de opdrachtgever om zich te belasten, voor aanvang van onze werken met een mechanische afwerking van het beton, met het bekomen van een vergunning voor nachtlawaai bij de bevoegde overheid van de plaats waar onze werken moeten worden uitgevoerd. In geval van slechte weersomstandigheden, zullen het betonneren en alle werken onder open lucht en/of in gebouwen die niet voldoende waterdicht zijn, automatisch verzet worden tot een later overeen te komen datum, zijnde goed begrepen dat de opdrachtgever alleen de verantwoordelijkheid draagt indien deze vraagt om de werken te starten en/of verder te zetten in weerwil van de slechte weersomstandigheden en dat de schade en de kosten die hieruit kunnen voortvloeien ten zijne laste zijn.

  • Alle klachten aangaande de geleverde goederen, de uitgevoerde werken, of aangerichte schade tijdens de werken moeten gebeuren binnen de acht dagen na facturatie, bij straffe van verval. Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat elke klacht ingediend na deze termijn als nietig en onbestaand zal beschouwd worden. Wij aanvaarden geen compensatie tussen onze facturen van werken (contractuele context) en berokkende schade aan derden tijdens onze werken (extracontractuele context) die men afzonderlijk dient te regelen met desnoods tussenkomst van onze verzekeraars, er is ook geen compensatie mogelijk tussen verschillende werven. Elke annulering van bestelling uitgaande van de klant vereist ons schriftelijk akkoord en in dit geval is ons, een schadevergoeding verschuldigd van 20% van het bedrag van de bestelling. Dit bedrag is forfaitair vastgesteld en niet herleidbaar, met een minimum van 500 EUR.

  • Elke betwisting betreffende de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van bestellingen en contracten vallen volgens uitdrukkelijke overeenkomst onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel. Wissels veroorzaken ter zake geen schuldvernieuwing noch mogelijke afwijking aan deze uitdrukkelijke bepaling van gerechtelijke bevoegdheid, zelf indien deze zouden gedomicilieerd zijn in een ander gerechtelijk arrondissement van Brussel.Copyright © 2017 EMB. All Rights Reserved.
Algemene Voorwaarden